Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία διαχείρισης της εκμετάλλευση μου;

Γνωρίζοντας τις επιχειρήσεις των πελατών μας, μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες ή λύσεις που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Επίσης αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα στοιχεία εκείνα που πιστεύουν ότι οδηγούν στην επιτυχία τους. Στο Κέντρο Τροφίμων και Γεωργικών Επιχειρήσεων, στην τελευταία μας έρευνα για τους Μεγάλους Εμπορικούς Παραγωγούς (Large Commercial Producer) διερευνήσαμε τις αντιλήψεις των αγροτών για τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας τ...